top of page

Former Members

 • Jinqiu Gao, Visiting PhD Student (2024)
  Current Position: Associate Professor, Xidian University, China

 • Xinze Li, Research Fellow (2024)
  Current Position: Visiting Scholar, Zhejiang University, China

 • Jianghao Hu, Visiting Research Fellow (2024)
  Current Position: Postdoctoral Fellow, Shanghai Jiaotong University, China

 • Huiwen Xiao, Research Assistant (2022)
  Current Position: PhD Student, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China

 • Xun Zhang, Part-time Research Assistant (2022)
  Current Position: I4.0 Engineer, Bosch Powertrain System Co., Ltd., Wuxi, Jiangsu Province, China

 • Huihuan Wu, Part-time Research Assistant (2021)
  Current Position: Principle Engineer, Bohua Electromechanical Co., Ltd., Wuxi, Jiangsu Province, China

bottom of page